“Semalt” 2021-nji ýyl üçin 10 sany möhüm SEO faktoryny paýlaşýarSEO köp adam üçin düşnüksiz düşünje. SEO hünärmeni hökmünde müşderilerden SEO bilen işleşip başlanymyzda näme etjekdigimiz barada yzygiderli soraglar alýarys. Takyk näme we takyk näme edýäris? Bu gün bu soraglaryň jogaplaryna girmek islemeýäris.

SEO-nyň möhüm bölegi barada gürleşmek isleýäris. "SEO-nyň altyn üçburçlugynyň" elementlerinden biri, ýagny sahypadaky SEO hakda. 2021-nji ýylda sahypadaky SEO-nyň iň möhüm faktorlary barada gürleşmekçi.

Munuň nämedigini jikme-jik düşündirmeli däl. Mostlyöne esasan, gözleg motoryňyzyň reýtingine haýsy sahypadaky SEO faktorlaryny ulanyp we takyk ulanyp boljakdygyny praktiki synda görkezmek üçin.

Mysal üçin, marketolog hökmünde işiňizde ýa-da kompaniýanyň web sahypasy bilen eýýäm gaty gowy işleýändigiňizi görkezmek üçin ulanyp boljak sahypadaky gözegçilik sanawy hökmünde pikir ediň.

Sahypadaky 10 SEO

Web sahypaňyz üçin iň möhüm zatlaryň bardygyny ýa-da ýokdugyny kesgitlemek üçin SEO barlag sanawy hökmünde pikir ediň. Thehli gutulary belläp bilersiňizmi ýa-da web sahypaňyzy gowulaşdyrmak üçin mümkinçilikleri ýa-da ballary görýärsiňizmi?

1. Açar sözleriňizi kartalaşdyryp başlaň

Sahypalaryňyzda elmydama diýen ýaly tekst bolmaly. Şol teksti ýazmazdan ozal, adamlaryň önümiňizi ýa-da hyzmatyňyzy nädip gözleýändigini bilmäge kömek edýär. Muny açar söz gözlemek arkaly tapyp bilersiňiz.

Soňra Google maglumatlary we SEO Dolandyryş paneli ýaly güýçli açar söz generator guralyny ulanyp, adamlaryň hödürleýän zadyňyzy gözlänlerinde haýsy sözleri we sözlemleri ulanýandygyny öwrenmek üçin ulanýarsyňyz. Birnäçe gural siziň üçin açar sözler döredip biler. Theöne maslahat bermegimiň esasy sebäbi Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli her açar söz hakda size zerur maglumatlary bermäge ukyplylygydyr. Bu ugurdaky aýratynlygy, bäsdeşleriňiziň has gowy dereje almak üçin ulanýan açar sözlerini hem görkezip biler. Bu size karar bermegi aňsatlaşdyrar we organiki derejäňizi ep-esli ýokarlandyrar.

2. Her sahypa gowy at beriň

Web sahypaňyzdaky her sahypanyň gowy ady bolmaly. Şeýle hem bu sahypa üçin iň möhüm açar söz bolmaly. Şonuň üçin birinji ädim edýär (ýa-da has akylly). açar söz gözleg. Sahypaňyzyň adynyň gysga, ýöne süýji bolandygyna göz ýetiriň.

Adynda (adyň bellikleri ýa-da SEO ady hem diýilýär) köplenç maksatly açar söz goýýarsyňyz. Şonuň üçin bu sahypa üçin iň möhüm söz.

3. Sözbaşylardan gowy peýdalanyň

Elbetde, web sahypaňyza mazmun goýanyňyz geň däldir. Emma, ​​bu mazmuny nädip gaplaýandygyňyz, esasanam sözbaşylaryň kömegi bilen sahypadaky SEO-da möhüm faktor.

Sahypaňyzyň ady H1 sözbaşy. Umuman aýdanyňda, sahypaňyz HTML 5-de gurulmasa, diňe bir H1 ulanyp bilersiňiz, şondan soň sözbaşylary ulanyp bilersiňiz. Kuboklary logiki ýerlerde goýuň. Adatça her ýa-da iki abzas.

H2 we H3 sözbaşylaryny çalşyp bilersiňiz. Adatça H4, H5 ýa-da H6 ulanmaýarys, ýöne elbetde ulanyp bilersiňiz. Tekstiň henizem tertipli görünýändigine göz ýetiriň. Açar sözleri sözbaşylaryňyzda tebigy görnüşde görkezmäge synanyşyň.

4. Suratlary we wideolary ulanyňDiňe surat we wideo goşsaňyz, mazmunyňyzy has janly etmek bilen çäklenmeýär. Mundan başga-da, sahypany faktor hökmünde media goşmak, dynç alyş tizligiňiziň köplenç peselmegini, ýaşaýyş wagtyňyzyň artmagyny we mediýa görmek üçin sahypaňyza gelýänleriň has uzak durmagyny üpjün edýär.

Bular Google üçin degişli mazmuny hödürleýän görkezijilerdir, sebäbi myhmanlar uzak wagtlap durýarlar. Bu gytaklaýyn has gowy organiki pozisiýalara sebäp bolup biler.

5. Alt bellikleri

Google adam däl. Bu mantykly ýaly bolup, täze bir zat ýaly däl. Şeýle-de bolsa, köp marketologlar mazmunyna wideo we şekil ýaly media goşanlarynda ýatdan çykarýarlar.

Google suratlary okap bilmeýär. Onda, goşýan suratyňyzyň ýa-da wideoňyzyň mazmuna we nyşana alýan açar sözüňize goşant goşýandygyny Google-a nädip aýdyp bilersiňiz?

Alt belligini goşmak bilen. Alt belliginde Google-yň 'görýänlerini' goýýarsyňyz. Şonuň üçin 1537_64353.jpg däl, sebet.jpg-de goňur it. Bu düşündirişe alt tekst hem diýilýär we bu Google-a şekiliň mazmuna we açar söze goşant goşýandygyny ýa-da ýokdugyny kesgitlemäge mümkinçilik berýär.

Mundan başga-da, web sahypaňyzy kör we bölekleýin görýän adamlar üçin amatly edýärsiňiz. Olara köplenç web sahypalary okalýar we programma siziň suratlaryňyzy hem “okar”. Soňra sebet girelgesindäki goňur it, ýokarda agzalan 1537_64353.jpg-den has aňsat. Görýän zatlaryňyzy pikirleniň â € ¦

6. Mazmuny, mazmuny, mazmuny

Öndürýän mazmunyňyz, reýtingiňize täsir edýär. Hakykatdanam her gün bir ýa-da beýleki ujuny iberip bilersiňiz. Bu siziň reýtingiňize täsirli goşant goşmaz. Contentöne mazmun, elbetde, reýtingiňize täsir edip biljek sahypadaky SEO faktorydyr.

Google degişli mazmuna baha berýär we mazmunyňyzyň uzynlygy siziň reýtingiňize täsir edýär. Şeýle-de bolsa, hereket näçe uzak dowam etse, şonça-da gowy bolmaz. Google, mazmunyňyzyň maksatly toparyň bir soragyna jogap bermegini gaty möhüm hasaplaýar. Maglumat berýändigiňizi we peýdaly bolmagyňyzy. Aslynda 'Sahypadaky SEO faktor näme?' Diýen soraga jogap berýärsiňiz.

Diňe täze mazmun döretmän, köne mazmuna tankydy göz aýlaň. Iki ýyl mundan ozal blogyňyz bar bolsa, mazmunyň henizem bardygyny barlaň. Beýle dälmi? Soňra bu blogy täzeläp, häzirki mazmunyna göz ýetirmek akyllydyr.

Anotherene bir möhüm zat, her mazmunyň özboluşlylygy. Hakykatdanam, hemmämiziň bilşimiz ýaly, Google-yň ogurlanan mazmun baradaky kararyna boýun bolmak gaty howply. Sebäbi bu siziň reýtingiňize uly täsir edýär. Şeýlelik bilen, sahypaňyzdaky her bir mazmunyň özboluşlydygyna göz ýetiriň. Munuň üçin mazmunyňyzyň özboluşlylygyny barlamak üçin gural gerek. Onda uzak seretmek hökman däl! The Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli sahypaňyzyň her mazmunynyň özboluşlydygyna göz ýetirmäge mümkinçilik berýän bu aýratynlyk bar.

7. Jogapkärçilikli dizaýn

Ulanylyş sahypadaky SEO-da örän möhüm faktor. Jübi sahypaňyz tertipsizmi? Onda birinji orunda durýar. Öýjükli dünýäde ýaşaýarys, eger web sahypaňyz ykjam ýa-da planşetde dogry görkezilmese, reýtingiňize ýaramaz täsir eder.

Jübi web sahypaňyzy SEO barlagyňyza hem goşmaly, sebäbi ulanyjy üçin amatly bolmasa, Google-da hökman tapylmaz. Şeýlelik bilen, girýänler ykjam enjamlara göz aýlanda sahypaňyzy terk ederler.

8. Giriş we çykyş baglanyşyklary

Mazmun ýazýarsyňyz we tapan maglumatlaryňyza esaslanýar. Soňra hem munuň bilen baglanyşýandygyňyza göz ýetiriň. Degişli sahypalara ýüz tutýandygyňyzy ýadyňyzdan çykarmaň. Şonuň üçin mazmunyňyzdaky daşarky baglanyşyklar hakda pikir etmegiňiz möhümdir. SEO ýa-da sahypadaky faktorlar hakda ýazsaňyz, gündiz bejeriş merkezine baglanyşyk SEO habar web sahypasyna baglanyşykdan az ähmiýete eýe.

Çykyş baglanyşyklary möhümdir, ýöne içerki baglanyşyklaram möhümdir. Täze goýlan mazmunyňyzy öňki mazmun ýa-da möhüm sahypalar bilen baglanyşdyryň.

Mazmunyňyz näçe uzyn bolsa, şonça-da möhüm maglumatlary paýlaşýarsyňyz we beýleki mowzuklary nireden taparsyňyz. Orta hasap bilen içerki baglanyşyklaryň sany 2 bilen 3 aralygyndadyr, ýöne bu sahypadaky faktor bilen esasan öz düşünjäňiz bar.

Içerki baglanyşyklar web sahypaňyzyň gowy ulanyjy dostlugyny üpjün edýär. Mazmundan kimdir biriniň gyzykly bolup biljekdigini okaýandygyny görkezýärsiňiz. Şeýle hem, gowy labyr tekstini goşmak üçin wagt sarp ediň. 'Şu ýerde oka' bilen baglanyşyk Google üçin hiç zady aňlatmaýar, ýöne mazmuny gysgaça bellemek bilen nämä baglanyşýandygyňyzy aýdýar.

9. Web sahypasynyň wagty we usuly

Web sahypaňyzy ýüklemek üçin näçe wagt gerek? Gelip görýänler ilki bilen sizde hiç zat ýok öýdýän ak sahypany görýärlermi? Adingükleme wagtyňyz, reýtingiňiz üçin Google-a signaldyr. Esasanam ýüklemek wagtyňyz näçe ýokary bolsa, reýtingiňiz şonça-da zyýan çekýär.

Diňe bu däl. Tehniki taýdan dogry web sahypasy üçin möhüm bolan käbir nokatlar:
  • Web sahypasynyň ýüklenýän wagty
  • XML sahypasynyň kartasy we robots.txt faýly bar
  • SSL şahadatnamasyna giriş
  • Web sahypasynyň ýerleşdirilmegi
  • Web sahypasynyň ykjam dostlugy
2021-nji ýylyň maý aýyndan başlap, web sahypaňyzyň ýüklenýän wagty hatda 3 KPI-de ölçelýän reýting faktory bolup, “Core Web Vital” diýlip hem atlandyrylýar.

Şeýlelik bilen, haýallygy bilen baglanyşykly islendik meseläni ýygy-ýygydan çözmek üçin sahypaňyzyň ýükleniş tizligini wagtal-wagtal barlamaly. Munuň üçin haýallygy bilen baglanyşykly meseleleri bilmäge kömek edip biljek gural gerek. Againene bir gezek bu barada alada etmeli bolmaz! SEO bagyşlanan dolandyryş paneli, sahypaňyzyň haýal işlemegine sebäp bolup biljek ähli kynçylyklary görkezmek üçin ýörite döredilen bu aýratynlyga eýedir. Mundan başga-da, bu gural sahypaňyzyň ýükleniş wagtyny mümkin boldugyça azaltmak üçin haýsy çäreleri görmelidigi barada jikme-jik teklipler berer.

10. Gowy XML sahypasynyň kartasyny hödürläň

XML sahypasynyň kartasy, web sahypaňyza girmäge gelýän robotlar üçin bir görnüş. Bu sahypa kartasynda diňe Google-yň görmek isleýän sahypalaryny öz içine alýandygyna göz ýetiriň. Möhüm ýa-da mazmuny yzygiderli üýtgedýän sahypalary pikir ediň.

Sahypa kartasyndan möhüm däl bolsa, sahypalary aýyryň, şonuň üçin gözlegçileriň gereksiz sahypalara girmegine ýol bermeýärsiňiz, başgaça aýdanyňda.

Tamamlamak üçin möhüm maslahat

Sahypadaky bir faktor beýlekisinden has möhümdir, ýöne bu SEO faktorlaryny göz öňünde tutup, gözleg netijelerinde web sahypaňyzy tapyp bilersiňiz.

SEO ösmegini dowam etdirýär, ýöne sen biziň blogymyzy yzarlaýarsyň iň soňky wakalar barada size habar bereris. Akylyňy ulanyň, artykmaç etmäň we myhmanlaryňyzy birinji ýerde goýuň. Bu kliçà ýaly bolup biler, ýöne berip biljek iň gowy maslahatym.

send email